Ứng dụng

Một số ứng dụng của tấm sàn grating như sau: